Trustees
Board of Members

Trustees

Board Of Members

Mr. Mahesh Singh Patel

CHAIRMAN

Mrs. Shweta Patel

TRUSTEE

Mrs. Anita Singh Patel

TREASURER

Ms. Megha Singh Patel

TRUSTEE

Mr. Rajat S Patel

VICE CHAIRMAN

Ms. Soumya Singh Patel

TRUSTEE